top of page
Vyhledat

Leninovo stanovisko k otázce imigrace

Aktualizováno: 17. 3. 2019


Migrační krize v současném světě není ani zdaleka u konce. Miliony lidí po celé planetě každým dnem migrují, ve snaze zajistit sobě a případně i svým potomkům lepší životní podmínky, než jaké jsou v jejich původní domovině, kde často zuří imperialistické války, případně extrémní chudoba a ekonomický rozvrat. Při překonávání hranic migranti často riskují své životy a investují vše co mají, jen aby se nemuseli vrátit tam, kde neviditelná ruka trhu a úderná pěst imperialistických zájmů uštědřují rány zleva i zprava zdejšímu obyvatelstvu. Země ze kterých prchají jsou často bohatými na nerostné suroviny a přírodní zdroje. Ty jsou ovšem v rukách světových oligarchů, kteří je v těchto zemích místnímu obyvatelstvu těží a exportují ven, zatímco platí zdejším dělníkům směšné mzdy a platí nízké či vůbec žádné daně - to podle toho jak se jim podaří zkorumpovat zdejší legislativu. Vzpomeňme jen na bohatou švýcarskou firmu Nestlé, která zaměstnává v Pobřeží slonoviny plantážníky na kakaových farmách za průměrnou mzdu v přepočtu 20Kč na den.

Otázka migrace a její limitace však není v dělnickém hnutí ničím novým. Spor ohledně solidarity se zahraničními proletáři či limitace jejich přijímání je sporem mezi revolucionáři a oportunisty. Je to spor, který dělnické hnutí řešilo již například před 110ti lety na Mezinárodním socialistickém kongresu ve Stuttgartu v roce 1908, o kterém Lenin napsal svou reportáž. Budiž tento úryvek Leninova textu inspirací všem lidem prohlašujícím se za komunisty, kteří došli zmatení v této otázce, a to například v zemích Višegrádské čtyřky, během zatím nejtužšího období migrační krize v Evropě okolo roku 2015.


Dále, co se týče otázky emigrace a imigrace, vznikla zřejmá rozdílnost názorů mezi oportunisty a revolucionáři v komisi Stuttgartského kongresu. Oportunisté podporují a chrání myšlenku omezování práva na imigraci ze zaostalých a nerozvinutých zemí – zejména z Japonska a Číny. V myslích těchto oportunistů idea úzkoprsé izolace řemesla a idea odborové exkluzivity převážila vědomí o socialistických cílech: práci na vzdělávání a organizování těch vrstev proletariátu, které ještě nebyly začleněny do dělnického hnutí. Kongres zamítl vše, co se neslo v duchu limitování migrace. Dokonce i v komisi se objevilo pouze několik osamělých hlasů ve prospěch limitování svobody migrace. Uznání a budování solidarity mezi pracujícími všech zemí v rámci třídního boje je klíčem k rezoluci přijaté mezinárodním kongresem.

- Lenin

V Angličtině na stránce marxists.org:

Further, on the question of emigration and immigration, a clear difference of opinion arose between the opportunists and the revolutionaries in the Commission of the Stuttgart Congress. The opportunists cherished the idea of limiting the right of migration of backward, undeveloped workers—especially the Japanese and the Chinese. In the minds of these opportunists the spirit of narrow craft isolation, of trade-union exclusiveness, outweighed the consciousness of socialist tasks: the work of educating and organising those strata of the proletariat which have not yet been drawn into the labour movement. The Congress rejected everything that smacked of this spirit. Even in the Commission there were only a few solitary votes in favour of limiting freedom of migration, and recognition of the solidarity of the workers of all countries in the class struggle is the keynote of the resolution adopted by the International Congress.

Odkaz >ZDE<

79 zobrazení
bottom of page