top of page
Vyhledat

Turów: festival kapitalistické hlouposti tváří v tvář energetické krizi a klimatické katastrofě

Po dlouhou dobu se ukazuje, že světový kapitalismus není schopen přejít na obnovitelné zdroje energie. V roce 2022 zaznamenala světová produkce uhlí významný nárůst, především kvůli rychlému vzestupu energetické poptávky, který byl způsoben znovuotevřením ekonomik po covidových uzávěrkách a imperialistickému konfliktu na Ukrajině a s tím spojeným sankcím. Kapitalisté odmítají investovat do obnovitelných zdrojů energie, protože pro ně těžba uhlí, plynu a ropy představuje možnost dosažení fantastických zisků. Navíc růst tržního protekcionismu a imperialistických konfliktů brání skutečně globálnímu řešení tohoto celosvětového problému, takže světový kapitalismus přichází s krátkodobými a krátkozrakými opatřeními a pokud není dostatek energie, pouze do ohně přidává více uhlí.


Autor: Petr Vodicka

Samozřejmě, neschopnost kapitalismu dosáhnout transformace energetiky souvisí s problémem trvající klimatické katastrofy. Její projevy se stávají každým rokem dramatičtější, jak ukazují obrovské tragické požáry pohlcující Evropu a svět. Současně buržoazní politici hrají své idiotické divadlo, aby zmatli pracující třídu a odvrátili její pozornost od skutečného zdroje problému. K tomu účelu loutky buržoazie viní individuální chování lidí, snaží se přesvědčit zejména pracovníky, že by měli omezit své používání automobilů, produkovat méně odpadu, nekupovat plastové výrobky apod.


Vidíme kombinaci všech těchto nedostatků rozkládajícího se kapitalismu, když se podíváme na případ polského energetického komplexu v Turówě. Tento obrovský důl a nedaleká elektrárna hrají klíčovou roli v polském energetickém systému, který se kvůli desetiletím kapitalistické hlouposti nachází na pokraji kolapsu. Současně Turów způsobuje obrovské environmentální škody, které vážně ovlivňují životní standard místních komunit. Jelikož se Turów nachází v pohraniční oblasti, jeho problém se stal počátkem diplomatického a soudního konfliktu mezi Polskem a Českou republikou, do kterého jsou zapojeny také Německo a Evropská unie. Kromě toho se případ Turów stal tématem politických hádek před plánovanými volbami v Polsku. Podívejme se blíže na tento dokonalý příklad kapitalistické neschopnosti a hlouposti.


Případ Turów

Polský povrchový hnědouhelný důl Turów, nacházející se poblíž trojmezí Česko-Polsko-Německo, má přibližně stejnou velikost jako sousední město Jablonec nad Nisou, neboť zaujímá plochu 28 km ². Důl a elektrárna, které jsou vlastněny státní společností PGE, zaměstnávají celkem asi 3 600 pracovníků (a několikrát více v průmyslových odvětvích souvisejících s těžebními operacemi v nedalekém městě Bogatynia), přičemž sama PGE je třetím největším emitorem skleníkových plynů v celé Evropské unii.

Už mnoho let, prakticky od zvýšení těžby hnědého uhlí v Turówě, s otevřením druhého dolu Turów II v roce 1968 a neustále rostoucí poptávkou po hnědém uhlí v Polsku, bylo přírodní prostředí v této oblasti zničeno neustálou těžební činností, jako je snižování spodní vody, neustálé znečišťování vzduchu, hluku a světelného znečištění. Ale není to jen katastrofa, která postihuje životní podmínky polské pracující třídy, ale také pracující třídy v České republice a Německu.

Tichá bitva byla vedena mnoho let mezi polskou, českou a německou vládou, aby omezila negativní dopad tohoto dolu, ale vrchol této situace nastal v roce 2020, kdy vypršela těžební koncese a polská vládnoucí třída měla možnost konečně uzavřít důl. Avšak rozhodli se prodloužit koncesi do roku 2044, což rozpoutalo otevřený právní konflikt mezi Polskem a Českou republikou. Ta se rozhodla žalovat Polsko u Evropského soudního dvora, a bylo to poprvé, kdy členský stát EU žaloval jiný kvůli environmentálnímu problému. V roce 2021 bylo rozhodnuto, že Polsko musí důl uzavřít, ale polská vláda se postavila proti tomuto rozhodnutí s tím, že uzavření dolu by vedlo k ztrátě tisíců pracovních míst a způsobilo by Polsku ještě hlubší energetickou krizi, což by mohlo způsobit výpadky elektřiny v regionech Polska.

Energetická krize v Polsku

V současné době čelí Polsko a jeho vládnoucí třída jedné z největších energetických krizí v historii. Je pravda, že většina evropských zemí má větší či menší problémy v energetickém sektoru. Většina energetických problémů v evropských zemích souvisí s aktuálním konfliktem na Ukrajině a sankcemi proti Rusku.

Polsko bojuje se stejnými problémy jako zbytek Evropy, ale polská energetická krize má své kořeny ve velkém zanedbání základní energetické bezpečnosti a rozvoje od 90. let, kdy byl svržen deformovaný dělnický stát a byl následně nahrazen kapitalistickou ekonomikou úsporných opatření a vydrancováním zbývajícího státního majetku bývalého systému. Více než 46 % elektrické energie v Polsku pochází z uhlí a kolem 24 % z hnědého uhlí. To znamená, že Polsko je v současné době téměř zcela závislé na "špinavé energii" k napájení své země a průmyslu. Polsko je schopno těžit pouze asi 80 % uhlí, které je potřeba k napájení země, a to nejen domů běžných lidí (asi 50 % polských rodinných domů je stále ohříváno uhlím), ale také průmyslu, který je největším spotřebitelem energie po celý rok, bez ohledu na roční období.

Většina 20 % dovozu uhlí před válkou na Ukrajině pocházela z Ruska. Polská vláda se rozhodla uvalit embargo na ruské uhlí, plyn a ropu, což znamenalo, že byla nucena najít jiný zdroj fosilních paliv na globálním trhu. Nemuseli jsme dlouho čekat na nové zdroje; polská vládnoucí třída se rozhodla dovozit fosilní paliva z Austrálie a USA, ale za jakou cenu? Ceny byly mnohem vyšší než ceny dohodnuté s Ruskem. Polská pracující třída nemusela dlouho čekat na následky těchto rozhodnutí. Minulou zimu byly ceny uhlí k ohřevu domů tak vysoké, že většina pracující třídy v jižní části Polska, kde je největší koncentrace domů vytápěných uhlím, si nemohla dovolit koupit dostatek uhlí, buď kvůli ceně, která byla někdy třikrát až čtyřikrát vyšší než cena před rusko-ukrajinskou válkou, nebo kvůli spekulantům, kteří nakoupili velké množství uhlí, aby ho prodali za vyšší cenu.

Vláda se rozhodla tuto situaci zvládnout přídělovým systémem uhlí pro domácnosti prostřednictvím internetových stránek, kde si lidé mohli uhlí koupit a následně si ho přivézt z uhelných skladů, ale mnoho lidí si ho stejně nemohlo koupit, protože pro ně nebyl dostatek uhlí. Tato opatření také postavila do bezvýchodné situace mnoho starších lidí bez připojení k internetu nebo znalostí o jeho používání. Ale nejen lidé, kteří své domovy topili uhlím, mohli cítit tuto krizi. Kvůli vyšším nákladům na uhlí vzrostly veškeré energetické účty po celé zemi, v mnoha místech v Polsku se náklady na domácnostní energii zvýšily minimálně o 80 % nebo více, v některých extrémních případech to bylo nad 100 %. Vzhledem k tomu, že energetická krize vypukla krátce po pandemii Covid-19, mnoho lidí stále trpělo ztrátou práce a nemělo dostatek času na zajištění své finanční stability. To vše vyvrcholilo současnou krizí životních standardů polské pracující třídy.


Jak je možné, že po mnoho let byla polská energetická síť v takové stagnaci, že dnes uzavření jednoho dolu může skoro způsobit kolaps polského energetického systému? Vše začalo v 90. letech, kdy nová kapitalistická vláda byla velmi nakloněná uzavírání a prodávání těch částí polské ekonomiky, které nemohly obstát na kapitalistickém trhu. To vedlo k situaci, kde mnoho dolů, energetických bloků a dalších institucí přestalo být dále rozvíjeno nebo bylo uzavřeno bez váhání ze strany vládnoucí třídy, s odůvodněním, že nebyly konkurenceschopné na novém kapitalistickém trhu. To vedlo k současnému dni, který nám ukazuje, jak kapitalistická anarchie produkce a organizace založená na slepé nabídce a poptávce bez zohlednění budoucnosti vrací úsporná opatření.

Výborným příkladem, jak křehká je současná energetická organizace polské vládnoucí třídy, byla hornická stávka v roce 2022, která trvala pouze 2 dny! Všechny požadavky horníků byly vyhověny, ale ne proto, že by se vládnoucí třída starala o blaho pracující třídy, ale proto, že byla vyděšená, co by se stalo, kdyby stávka trvala déle. To znamená, že zásoby uhlí v elektrárnách jsou na tak nízké úrovni, že by mohlo dojít k výpadkům elektřiny v celých regionech Polska.


Ekologický aspekt

Těžba v dole Turów s hloubkou kolem 225 metrů znamená, že zejména oblasti na české straně u paty Jizerských hor ztrácejí podzemní vodu, která směřuje do dolu, odkud musí být vypumpována. Ztráta pitné vody znamená ohrožení tisíců lidí žijících v pohraničních oblastech kolem měst Frýdlant, Chrastava a Hrádek, což se odráží také ve vysoušení tisíců hektarů úrodné půdy. Kromě toho zde existuje hluk, prach, sesuvy půdy a zemětřesení způsobené těžební technikou, vliv na charakter krajiny včetně fauny a flóry, světelný smog ohrožující černou oblohu Jizerské oblasti a samozřejmě také globální a dlouhodobé důsledky ve formě podpory globálního oteplování.

Obří bagry v Turówě se přibližují až 70 metrů ke české hranici, osvětlují okna místních lidí v noci, místní také zaznamenávají, že hluk se zvyšuje. Některé místní domácnosti jsou již zcela bez zdroje pitné vody a těžba má pokračovat až do roku 2044!


Autor: Jan Pešek

Buržoazní dohody

Konzervativní pravicová vláda Petra Fialy převzala moc v České republice v roce 2021 po skandální vládě oligarchy Andreje Babiše, která vládla s pomocí sociálních demokratů a podporou Komunistické strany a byla zcela diskreditována. Před volbami zástupci stran současné vládní koalice hlasitě vykřikovali, jak je v dobách krize nutné sjednotit společnost, kterou Babiš rozdělil, a jak všichni potřebujeme být na stejném člunu. Ale jaká je realita v případě dolu Turów?

Fialova vláda docela otevřeně a bezostyšně obětovala obyvatele pohraničních oblastí ve prospěch uhelného byznysu, když na začátku roku 2022, po setkání Fialy s polským premiérem Morawieckim, stáhla žalobu u Soudního dvora EU proti Polsku za porušení práva EU v případě Turów, a tak umožnila další těžbu. Tuto žalobu dříve Polsku uvalila vláda Andreje Babiše. Konzervativní vláda Fialy, která je silně pod kontrolou uhelných magnátů, kteří ovládají také česká média, se jednoduše nepustí po krku svým polským kolegům z PiS, zejména v situaci energetické nestability v Evropě.

A co získala česká strana tím, že umožnila prodloužení těžby o další dvě desetiletí? Především příspěvek od polské vlády ve výši 45 milionů eur, tj. 1,08 miliardy českých korun. Tato částka je naprosto směšná, když vezmeme v úvahu například zisky českého uhelného magnáta Daniela Křetínského (který mimo jiné vlastní největší český těžební a energetický podnik EPH a který jen za loňský rok zaznamenal osobní zisk 8,3 miliardy eur!). Polsko bez větších potíží okamžitě poslalo peníze české vládě, která by měla s jejich pomocí postavit v postižené pohraniční oblasti vodovodní síť. Nicméně tato síť dosud neexistuje a zdá se, že brzy ani nevznikne, zatímco těžba pokračuje a lidé jsou dále bez vody.


Další částí dohody z února 2022 bylo dokončení podzemní zdi, která má chránit českou pohraniční oblast před ztrátou vody. Tato zeď, která byla stavěna dokonce před podpisem česko-polské dohody, nebyla původně postavena za účelem ochrany české populace v pohraniční oblasti, ale za účelem zpomalení přítoku vody do prohlubujícího se dolu, který musí být neustále odčerpáván, aby bylo možné pokračovat v těžbě. Ukazuje se, že obyvatele českých pohraničních oblastí nejsou dostatečně chráněni před ztrátou vody, a hladina vody v jejich studních nadále klesá.

Místní obyvatelé se organizují proti Turówu a jeho rozšíření, například v sdružení "Společně pro vodu", což je sdružení místních obyvatel spolu s různými liberálními organizacemi, jako jsou Greenpeace nebo Food not bombs, s kontakty na anarchistické hnutí. Toto sdružení vydalo prohlášení, ve kterém přímo upozorňuje na skutečnost, že tato zeď se staví na základě zastaralých dat, počítajících s nižším odtokem vody. Prohlášení tohoto sdružení poukazuje také na to, že Polská strana vlastně není podle česko-polské smlouvy povinna chránit české občany před ztrátou pitné vody, protože se zavázala stabilizovat hladinu podzemní vody ve vrstvě, ze které se nepořizuje pitná voda. Kromě toho místní obyvatelé upozorňují na skutečnost, že podzemní zeď se staví na jiném místě, než kde je skutečně nutná.


Podobné je to se stavbou pozemního valu, který bude teprve budován až v nadcházejících měsících, a ve skutečnosti neochrání místní obyvatele před prachem, hlukem a pohybem půdy, který způsobuje poškozování budov v okolí. Jeho funkčnost je tak spíše estetická.

Toto však nezabránilo Fialově vládě vykládat celou dohodu za velký úspěch. „Podařilo se nám odvalit balvan, který poslední léta zatěžoval česko-polské vztahy.“ uvedl Fiala bezprostředně po podpisu dohody.

Aby zcela uvolnila cestu uhelnému byznysu a svým polským bratrům z PiSu, zavázala se navíc Fialova vláda k tomu, že Česko již nikdy na Polsko žalobu k soudnímu dvoru EU za porušování unijního práva v otázce Turówa nepodá. Desítkám tisíc zasaženým obyvatelům pohraničí tak dala jasnou zprávu: PGE si může těžit uhlí, jak chce, a dodržovat ujednání, jak se mu zlíbí, a pokud si stěžujete, že nemáte vodu, tak jen narušujete dobré česko-polské vztahy.


Zoufalství místních tak dále narůstá. Snaží se na problém dále upozorňovat různými formami protestů, jako třeba výstavou „Tři kilometry od beznaděje“, která je prezentací fotografií na téma toho, jak se místním obyvatelům žije s Turówem za humny. Tuto výstavu v libereckém obchodním centru Nisa v lednu 2023 spoluorganizoval sousedský spolek obce Uhelná.

Největším problémem opozice proti dolu Turów je naprostá impotence jejího vedení. Liberální aktivisté z hnutí jako je Greenpeace již ze své podstaty nejsou schopni vidět tento problém jako problém třídní, a o to méně jsou schopni propojit požadavky desetitisíců proletářů ze zasažených oblastí s celkovými požadavky polského, českého, i německého proletariátu, což je pro tuto věc klíčové. Jsou schopni pouze organizovat malé protestní akce s místními a publikovat zajímavá a užitečná fakta, zatímco idealisticky čekají, že české vládě „dojde, že udělala chybu“ když další těžbu PGE umožnila, a kdy šíří iluzi, že se Čechů Evropská Unie zastane, pokud budou v právu. „Alternativu“ a „plán boje“ pro Turów ze strany Greenpeace nám vykresluje ve velmi temnými barvami její český tiskový mluvčí Lukáš Hrábek, který ve svém textu o boji proti Turówu píše:


A co bude dál? Bude pokračovat nekonečné kolečko administrativních a soudních pří, kterých se budeme účastnit, ale další možnosti, jak jinak pomoci místním lidem a životnímu prostředí jsou minimální. Alespoň do doby, než si česká vláda uvědomí, že udělala chybu a že podpisem smlouvy s Polskem problém nevyřešila. Ale to si zřejmě uvědomí až příliš pozdě. Třeba až místním lidem zmizí voda.

Klaunové a jejich čísla


V Polsku byly na 15. října vyhlášeny parlamentní volby. Z tohoto důvodu bylo posledních pár měsíců v Polsku naplněno až po okraj typickou parlamentní klauniádou, charakteristickou pro upadající buržoazní republiky. Nápadně podobné loutky kapitalistické třídy se snažily obalamutit své voliče v tom, jak jsou vzájemně rozdílné, jaké „hodnoty“ reprezentují, a jaké „vize“ mají pro budoucnost země. Dvě hlavní polské buržoazní strany jsou PiS (Právo a Spravedlnost) a PO (Občanská platforma). Obě vychází z pravicové antikomunistické opozice z 80. let, a obě zcela stejně reprezentují kapitalistickou, imperialistickou a reakční agendu. Zároveň se samozřejmě obě strany prezentují jako „síly dobra“ (jako patrioti či demokraté), bojujíce proti „hordám zla“ (populistům a zahraničním agentům). V červnu, když jeden ze soudních rozhodnutí znovu ohrozil fungování Turówského komplexu, se tyto dva tábory klaunů se svým pojízdným cirkusem vydaly k Turówu, a využívajíce svého typicky dětinského stylu, se rozhodly prezentovat svůj pohled na věc. Způsob, jakým tak činili přesně odráží atmosféru, dynamiku a celkový stav specificky polské, ale zároveň i buržoazní politiky jako celku.


Autor: Reuters

Koncem června se v Jelení hoře (město v dolním Slezsku, 60 km od Turówa) odehrálo předvolební shromáždění s vůdcem PO, Donaldem Tuskem, bývalým premiérem, bývalou hlavou Evropské rady, a vůdcem polských „liberálů“. Tohoto mítinku se zúčastnili i představitelé odborů z Turówa, aby protestovali proti plánům zavřít důl. Není žádným tajemstvím, že má PiS určitý vliv na odbory. Zejména Solidarność, prosycená tupým nacionalismem a klerikálstvím je otevřeným spojencem dříve vládnoucího PiSu, a odhodlaně hraje úlohu žluťáckých odborů kdykoliv to může posloužit polskému kapitálu. Nicméně není důvod pochybovat o upřímné a široké nenávisti pracující třídy vůči Tuskovi za jeho protiproletářskou politiku během jeho vlády. Odboráři vykřikovali „Ruce pryč od Turówa!“ a „Turów zústává. Do hajzlu s Tuskem!“


Ve své odpovědi se Tusk sám rozhodl milostivě vysvětlit odborářům o čem celá Turówská kauza je. Jeho brilantní analýza, vytvořená s odkazy na „experty a dlouhodobé manažery“ směřovala k hození celé viny na vládu PiSu. „Vše špatné, co se dnes děje v Turówu, je výlučnou chybou neschopnosti, mismanagementu a vládní korupce. Od doby jeho prvního vítězství PiS neustále likviduje váš důl a vaši elektrárnu.“, pevně uvedl. Zároveň i poučil odboráře, kteří se odvážili protestovat a pískat, když na mítinku hrála polská hymna, že takové chování je něčím, co by skutečná Solidarność nikdy neprovozovala, odkazujíce na svou vlastní aktivitu v Solidarnośći v 80. letech. Tusk vyjmenoval mnohé skandály a zločiny lokálních představitelů PiSu a poukázal na odboráře jako na tiché svědky zla, které se šíří Bogatyní a celým Polskem. Hodí se dodat, že při samotném shromáždění, Tusk rovněž přidal k lepšímu své xenofobní a rasistické předsudky, aby na PiS zaútočil zprava v otázkách migrace, obviňujíce vládu z příchodu muslimských migrantů do země. Samozřejmě „svobodná liberální média“ prezentovaly jeho postoje jako ostré ale rozumné, v rámci hranic decentnosti. Ale abychom se vrátili k Turówu a odborářům: Tusk poté co vylíčil své osvícené postoje vzkázal odborářům, aby šli prezentovat své dotazy ohledně dolu na mítink PiSu v Bogatyni. Rovněž jim vzkázal, aby vyřídili místním obyvatelům, že všemu porozumí jen když se dozví jeho pravdu. Nakonec tento státník štědře oznámil: „Neděkujte mi, jen si zapamatujte tyto slova pravdy.“ Jak milé od něj!


Představitelé PiSu přicestovali do Bogatyně 24. června. Místní byli poctěni přítomností těch nejvýznamnějších politiků vládnoucí strany, včetně jejího předsedy, Jaroslawa Kaczyńského. Tato událost byla silně promována vládní propagandou. Shromáždění v Bogatyni mělo dokonce své vlastní logo ve tvaru srdce, které obsahovalo slogan: „S láskou k Polsku!“. Obsah projevů představoval podobnou úroveň úchvatnosti a exkluzivity. Turów byl vyobrazen, jak se dalo očekávat, jako symbol boje za národní suverenitu a nezávislost, za „polský způsob vývoje“. Konflikt ohledně tohoto energetického komplexu se měl stát další bitvou věčné války za nezávislost, kterou PiS vede kvůli své lásce k Polsku.


V kontrastu k této běžné dávce nacionalismu, poselství PiSu směřované na pracující třídu bylo taktéž zajímavé. Kaczyński ve svém proslovu představil shromáždění jako vyjádření solidarity s horníky, kdy kladl důraz na kořeny své partaje v Solidarnośći – což již bylo povědomé. Vůdce PiSu představil pokusy o uzavření dolu v Turówě jako neospravedlnitelné útoky na práci, zdroj příjmů pracujících a význam jejich životů. Kaczyński vypíchl roli Turówa v polském energetickém systému, ale kladl dokonce ještě větší důraz na jeho důležitost pro místní pracující. „Práce Poláků je svatá. Bráníme, a budeme bránit polskou práci, a právo na ní. Více než 17 milionů lidí pracuje v Polsku…“ uvedl Kaczyński. Když si přečteme tato slova, tak by jeden skoro zapomněl, že byla vyslovena vysloužilým starým mužem, který je jednou z předních postav polské buržoazní politiky od obnovy kapitalismu – tedy katastrofy, která uvrhla miliony pracujících do nezaměstnanosti a degradace – mužem, který je věčným předsedou jedné z největších politických a byznysových klik v zemi.


Tato slova jsou však pořád blíže pracujícím než ta, co vycházejí z úst maloburžoazních liberálů, kteří si hrají na „levici“ v cirkusu polské parlamentní politiky. PiS, stejně jako mnoho jiných podobných skupin ve světě vládne díky podpoře části pracující třídy, kterou získal na svou stranu implementováním určitých omezených sociálních požadavků. Tato strana je stále schopná si svou podporu udržet, což bylo dokázáno náladou pracujících v Bogatyni. Když se jich novináři během shromáždění vyptávali, tak vyjadřovali hluboký strach z uzavření tohoto komplexu, ztráty práce a opakování sociální katastrofy, která zasáhla hornické regiony v 90. letech, kdy byla většina dolů uzavřena.


V dalších částech svého projevu Kaczyński odpověděl na zahraniční obvinění ohledně Turówa tvrdíce, že Polsko má velkou „demokratickou zkušenost“ a „nikdo ho nebude učit, nikdo mu nebude diktovat, a že musí Polsko zůstat suverénní a svobodné“ na což odpověděl dav skandováním „Svobodné Polsko!“. Zazněly také zmínky o „tvrdém“ postoji vůči migrantům a probíhající militarizaci země, která má údajně zajistit univerzální bezpečnost. Neexistuje přeci lepší způsob, jak bránit svou suverenitu než vůči bezbranným uprchlíkům, a opravdovou svobodu je možné pocítit přeci jen když se Polsko stane loutkou amerického imperialismu. Kaczyński ve svém projevu rovněž hrál hru s alternativní historií, kterou polská pravice tolik miluje: Rozjímání ohledně ztracených příležitostí kvůli „půlstoletí komunismu“ v zemi. Kaczyński zakončil svůj proslov ujištěním, že jeho strana nechce nic jiného než „Polsko plné radosti“. Co jiného, než radost nás koneckonců může v současném kapitalismu čekat?


My, jakožto marxisté můžeme jenom poděkovat těmto pánům za jejich skvělou ilustraci nekompetentnosti a stupidity parlamentní politiky v kapitalistické republice. Dvě falešné alternativy se utkávají v jejich malicherných válkách, které se media snaží vyobrazit jako konflikty zásadní důležitosti. Zároveň jsou ale naprosto neschopní navrhnout, byť jen stín řešení daného problému. Zápasí v bahně s ústy plnými reakčních sloganů, zatímco se energetická krize prohlubuje, klimatická katastrofa postupuje, a lidé více a více přicházejí o práci. PiS momentálně vítězí v bitvě o podporu pracujících v Turówě a celé zemi, a proto vyhrál volby. Toto vítězství získali vyjímečně snadno, když zvážíme tupou ignoranci jejich opozice. Nicméně jsou samozřejmě zcela reakční a kapitalistickou stranou, a všechny jejich drobné ústupky pracujícím jsou omezeny hamižností polského kapitálu.


Kudy vpřed?


Energetická krize a klimatická katastrofa nejsou náhodnými jevy. Nevycházejí z hlouposti, neschopnosti či ze špatné vůle specifických politiků u moci, jak se nás reformisté a maloburžoazní aktivisté často snaží přesvědčit. Polská, česká a ostatní kapitalistické vlády si perfektně uvědomují katastrofické následky rozhodnutí která přijímají na životy pracujících, klima a ekonomiku samotnou. Nicméně kapitalistický stát je jen nástrojem kapitalismu, a slouží primárnímu cíli tohoto systému, tj. profitu kapitalistů. Tento systém je již dlouho oživlou mrtvolou, která již dávno ztratila své poslední zbytky progresivity, a je pouze schopna zhoršovat životní podmínky a navyšovat vykořisťování pracující třídy. Kapitalismus, slepě se honící za profitem, dokonce ani nevěnuje pozornost faktu, že směřuje k destrukci celé civilizace.


Toto šílenství již nesmí pokračovat ani den. Je v našich možnostech vybudovat ekonomiku, která zajistí potřeby všech členů společnosti, a nejen privilegované menšiny. Ekonomiku, která bude brát v potaz otázky klimatu, jakožto společné životní prostředí lidské společnosti a všech forem života na této planetě. Již dnes disponujeme znalostmi, technologiemi a zdroji které jsou k tomu potřeba. Jediné, co musíme udělat je odstranit kapitalistickou anarchii. Potřebujeme ekonomické plánování postavené na demokratické kontrole. Abychom mohli něco plánovat, musíme to kontrolovat, a nemůžeme kontrolovat to, co nevlastníme. Proto pracující třída musí převzít výrobní prostředky z rukou kapitalistů.


Nemůžeme změnit svět pouhým přesvědčováním „těch nahoře“, volením menšího zla a tvorbou „klimatické osvěty“. Abychom změnili svět, tak potřebujeme organizaci, která bude reprezentovat zájmy většiny světové společnosti – což znamená zájmy pracující třídy. Organizaci, která bude uvědoměle a konzistentně usilovat o získání politické a ekonomické moci pro pracující třídu. Kapitalismus je globální systém, a musíme proti němu bojovat na globální úrovni. Jak nám ukazuje příklad Turówa – následky kapitalismu neberou žádné ohledy na národnost a státní hranici. Jakožto Mezinárodní Marxistická Tendence bojujeme každý den za vybudování skutečné revoluční strany pracujících v Česku, Polsku a po celém světě. Přidej se k nám již dnes, a bojuj za naší společnou budoucnost!


Společný článek Marxistické Alternativy a Czerwoného Frontu z Polska.

92 zobrazení

コメント


bottom of page