top of page
Vyhledat

Přímá akce nebo třídní boj?

Aktualizováno: 25. 6. 2023

Od aktivistů, kteří se lepí na vlaky, po ty, kteří házejí polévku na obrazy: není tomu dlouho co jsme mohli pozorovat, jak nemalé množství skupin začalo používat strategii přímé akce. Marxisté však volají po masovém organizovaném boji pracujících a mládeže.
„Bez revoluční teorie nemůže být ani revolučního hnutí. Tato myšlenka nemůže být dostatečně zdůrazňována v době, kdy s módním kázáním oportunismu jde ruku v ruce zanícení pro nejomezenější formy praktické činnosti.“ (Lenin, Co dělat?, 1902)

Kapitalistický systém je v hluboké, globální krizi. Tato krize má drastické důsledky nejenom na sociální a ekonomické podmínky, ale také aktivně ničí planetu.


Všechny tyto aspekty mají za následek politické probuzení jedinců z mnoha vrstev společnosti a zvýšenou politickou aktivitu všech podob. Někteří jsou přitahováni k metodám „přímé akce“ a „občanské neposlušnosti“ za účelem boje proti destrukci planety ze strany kapitalismu.


Mezi nedávné příklady těchto aktivistů patří Extinction Rebellion a jejich odnože. Animal Rebellion například blokovali výrobny potravin, Insulate Britain zase narušují dopravu. Aktivisté z Just Stop Oil se proslavili tím, že hodili polévku v konzervě na obraz Van Gogha.


Není pochyb o tom, že členové těchto skupin jsou pro svou věc zapáleni a mají ty nejlepší úmysly. Každopádně je nutno říci, že jejich strategie nedosáhnou jejich cílů, bez ohledu na to, jak vznešené jsou.


Na počátku ruského dělnického hnutí věnoval Lenin značnou část svých spisů k ujasnění teorie, stanovení priorit, strategie a taktik, což bylo hlavní motivací například k napsání textu „Co dělat?“


Leninovy spisy jsou stejně relevantní dnes jako tehdy. Zejména když můžeme u skupin užívajících strategie „přímé akce“ pozorovat spoustu chyb, proti kterým Lenin ve své době bojoval.
Smysl pro přiměřenost


Animal Rebellion o sobě tvrdí, že jsou „masové hnutí, užívající nenásilnou občanskou neposlušnost k dosažení spravedlivého, obnovitelného a rostlinného systému výživy.“


Ale abychom mohli rozhodnout o tom co dělat, musíme mít smysl pro míru. Animal Rebellion, ani žádná podobná „neposlušná“ skupina, se nemůže nazývat masovým hnutím.


Extenction Rebellion byla schopna mobilizovat okolo 6000 lidí na své největší akce. Zatímco v nedávných měsících jsme mohli pozorovat okolo 150 000 stávkujících (v Británii). A můžeme předpokládat, že se zapojí i mnoho dalších: stovky tisíc sester a státních zaměstnanců, desítky tisíc železničních dělníků a 70 000 zaměstnanců Britských univerzitních kampusů.


Zásluhy za rezignaci Liz Trussové připsala Animal Rebellion jim podobným, „neposlušným“, skupinám.


Opět je zapotřebí pochopit jejich skutečný rozsah. Kolaps konzervativní vlády nebyl zapříčiněný „přímou akcí“ na malém měřítku, ale spíše většími ekonomickými, politickými a sociálními kontradikcemi.


Tyto výroky se nezdají být pouze jednorázovím přeháněním, ale stálou teoretickou chybou.


Animal Rebellion prohlásila ve svém článku: „Historie sociálních hnutí nám dokazují, že tento styl akcí (provokace, okupace a blokády) dosahuje úspěchu. Podobným způsobem hnutí za občanská práva zajistila legislativní změnu v Americe, hnutí za Indickou nezávislost zajistilo svou svobodu a sufražetky zajistily volební práva žen v Británii.“


Jak efektivní byly jejich boje a do jaké míry dokazují skutečnou efektivitu „přímé akce“ nebo „občanské neposlušnosti“?Občanská práva


Bez úmyslu zmenšovat inspirativní činy aktivistů a demonstrantů v americkém hnutí za občanská práva, bychom měli jejich význam dát do kontextu.


Za prvé, toto hnutí nelze oddělit od jiných velkých událostí, jako byla válka ve Vietnamu. Jsou nezvratně propojeny. Jednalo se o masové hnutí, zapojené do nepokojů v mnoha amerických městech. Nejednalo se pouze o eskalaci „přímé akce“, ale o organický důsledek spousty sociálních a politických krizí, které se hromadily.
Hrdinný boj vietnamských revolučních partyzánů byl zásadní pro ukončení války a další oslabení americké vládnoucí třídy. To také vedlo k demoralizaci amerického armádního velení - v některých případech až ke vzpourám. Branná povinnost vázala vojenské síly s dělnickou třídou způsobem, který byl pro americký kapitalismus v období politické nestability velmi nebezpečný.


Občanská neposlušnost mohla sehrát roli při ukončení války nebo při ukončení některých rasistických legislativních opatření. Ale válku ani rasismus obecně nikdy nelze ukončit prostřednictvím reforem. Jsou to vrozené rysy kapitalistické společnosti.


Je zapotřebí si také uvědomit, že samotný kapitalismus byl v této době značně nestabilní. Roky 1968-69 byly takové, při kterých jsme téměř viděli socialistickou revoluci na mezinárodní scéně.


Hnutí z roku 1968 ve Francii a "horký podzim" v roce 1969 v Itálii byla silná díky masovým generálním stávkám, do kterých se dělnická třída zapojovala.


V obou případech byl stát odzbrojen a ochromen právě kvůli síle a rozsahu stávek. Moc se válela stávkovým výborům u nohou. To, co v těchto historických okamžicích chybělo, nebylo větší množství "přímé akce", ale jasný revoluční politický program a vedení.


V tomto kontextu válek a revolucí se hnutí za občanská práva stalo masovým hnutím, které ohrožovalo celý kapitalistický systém.Sufražetky


Animal Rebellion se také odkazují na příklady bojů o volební právo žen.


Ale získání volebního práva pro ženy bylo výsledkem něčeho mnohem většího než izolovaných případů občanské neposlušnosti. Ve skutečnosti militantní sufražetky zastavily svou občanskou neposlušnost v roce 1914 s vypuknutím první světové války. Plné volební právo pro ženy nebylo v Británii uděleno až do roku 1928. Během 14 let mezi těmito dvěma událostmi existovaly obrovské politické otřesy a tlaky.


Ruská revoluce v roce 1917 vyděsila vládnoucí třídu a přinesla revoluční vlnu do Evropy. Jak řekl americký prezident Woodrow Wilson v roce 1919: "Soutěžíme s bolševismem a svět hoří."


A opravdu, v Británii proběhla bouřlivá vlna třídního boje, která vypukla v roce 1918 a vyvrcholila generální stávkou v roce 1926.


V Rusku bolševici okamžitě udělili plné volební právo mužům i ženám při převzetí moci. A v Británii byly ženy za války nasazeny do pracovního procesu - staly se samostatnější politickou vrstvou dělnické třídy.
V tomto kontextu nejsou volební zákony z roku 1918 a 1928 v Británii přesvědčivým důkazem účinnosti jednoduchého receptu přímé občanské neposlušnosti.Avanturismus


Občanská neposlušnost a 'přímé akce' militantních sufražetek nezajistily pracujícím ženám volební právo.


Skupiny jako tyto se nikdy nedokázaly spojit s masovým hnutím dělnických mužů a žen, které se v té době rozvíjelo. To proto, že jejich taktiky nevycházejí ze zkušenosti ani tradic dělnické třídy. Jsou to malooburžoazní metody, které mají tendenci zdůrazňovat roli teatrálních a izolovaných činů malých skupin.


Lenin nazýval tento přístup "avanturismus". Tím měl na mysli:


"směry vyjadřující jen tradiční vratkost názorů nevyhraněných mezivrstev inteligence, které se snaží nahradit sblížení s určitými třídami o toliko hlučnějším vystupováním, čím významnější události se odehrávají.“Křičme, bratře, křičme!“ - takové je heslo mnohých revolučně naladěných lidí, které strhl vír událostí, a kteří nemají ani teoretickou ani sociální základnu."

Tento základní omyl je teoretický: hnutí nemůže navázat spojení s širší třídou, pokud se nezakládá na konkrétní zkušenosti a objektivních zájmech této třídy. To vyžaduje teoretické porozumění třídě a třídnímu boji.


Přehlížení tohoto faktu vede k různým chybám v praxi.Jejich morálka a ta naše


Při formulování politických požadavků je zásadní otázka: "na koho jsou tyto požadavky zaměřeny?"


Animal Rebellion uvádí:


"Abychom dosáhli těchto řešení, naše hlavní požadavky jsou zaměřeny na vládní instituce odpovědné za systém dotací, který přesouvá miliardy liber z našich daní do ničivých odvětví živočišné výroby a rybolovu."

Ale v kapitalistickém systému stát slouží k obraně soukromého vlastnictví a vlády kapitalistické třídy. V nejdůležitějších otázkách hájí jejich zájmy.


Rychlý přechod na obnovitelnou energii a výrobu potravin není v souladu s jejich třídními zájmy, protože by poškodil jejich zisky, a žádné množství morálního přesvědčování to nezmění.


Takové iluze pro nás nejsou progresivní, ba dokonce nás brzdí v porozumění tomuto boji. Přístup, který přijímá Animal Rebellion, se v této souvislosti dopouští chyb, vyobrazených v těchto citacích z jejich otevřeného dopisu pro DEFRA:


"...věřím, že jednotlivci ve státních institucích, jako je DEFRA [ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a venkovní záležitosti] dělají co mohou, aby se s touto nouzovou situací vypořádali...
"...oslovuji vás v této těžké době a žádám vás, abyste... stáli s lidmi a podpořili naše požadavky během zářijových protestů, i kdyby to znamenalo vaše osobní oběti." (Animal Rebellion, 19/08/22)

Nejedná se o nic jiného, než o apel na moralitu jednotlivců myslíce si, že se kapitalistický systém chová tak, jak se chová pouze kvůli náladám a náhodným rozhodnutím jednotlivých vládních regulátorů.


Namísto apelování na lepší povahu vládních úředníků musíme začít s materialistickým porozuměním skutečných zájmů, uvědomění a sil působících ve společnosti - která je koneckonců třídní společností.


Lenin to dobře vysvětlil ve vztahu k narodnikům, avanturistnímu trendu na počátku revolučního hnutí v Rusku, který se opíral o 'propagandu činem':


"Narodník si myslí, že postačí kritizovat kapitalismus z úhlu svých ideálů, z úhlu 'moderní vědy a moderních morálních představ'. Marxista považuje za nezbytné podrobně sledovat třídy, které se vytvářejí v kapitalistické společnosti, a považuje za platnou pouze kritiku z hlediska konkrétní třídy, kritiku založenou na přesném vyjádření skutečného společenského procesu a nikoli na etickém hodnocení 'jednotlivce'." (Lenin, Hospodářský obsah narodnictví, 1895)

Tento popis je stále platný i pro současné trendy, které se opírají o 'přímou akci' a 'občanskou neposlušnost'. I ony činí hlasité morální výzvy 'společnosti' celkově. Snaží se použít 'vědu' k přesvědčení buržoazních jedinců jednoho po druhém. A také zdůrazňují roli malých skupin upřednostňujících přímé akce před masovými organizacemi a masovou akcí dělnické třídy.


To není náhoda. Individualismus v idejích inteligence a střední třídy se odráží v jejich sociálním postavení.


Dělnická třída pracuje kolektivně; má stejné základní zájmy a v důsledku toho vytváří masové organizace, jako jsou odbory a politické strany. Se správným programem mají tyto organizace potenciál ohrozit moc kapitalistické třídy, díky zásadní roli pracujících ve výrobě.


Na rozdíl od toho jsou maloburžoazní jedinci více atomizováni, pracují pro sebe a mají mezi sebou protichůdné zájmy. Na konec většina z nich usiluje o to stát se sami kapitalisty. Jsou tedy neschopni přeměnit společnost a mohou jen apelovat na vládnoucí třídu, nikoli ji ohrozit.


Výsledkem je, že skupiny zaměřené na "přímou akci" nemohou najít na masové bázi společenské kořeny ani mezi těmi, kdo se zajímají o životní prostředí.

Třídní uvědomění


Animal Rebellion tvrdí, že existuje "obrovská veřejná podpora v Británii pro přímé akce na ochranu životního prostředí". Citují The Guardian a uvádějí:


"66% lidí podporuje nenásilnou akci a 75% podporuje instalaci solární energie na zemědělské půdě."

To jsou opravdu vítané zprávy. Nicméně to neříká nic o konkrétních detailech nenásilných akcí. Úkolem není pouze "povědomí o problému". Touha po změně již existuje. Otázkou pro mnohé je: "Co dělat?"


Pokud jde o Insulate Britain, jejich metody blokování dálnic jistě nepřesvědčí vládu, aby investovala do zateplení domů. Mnozí pracující vidí tyto aktivisty a jejich činnost spíše jako obtěžování místo toho, aby se měli chuť zapojit. Ale to není rozhodující otázka.


Jako marxisté se nebráníme "přímé akci" samotné. Dělnická třída není nováček v užívání této metody. Stávky jsou přece formou hromadné přímé akce. Co však odmítáme, je povýšení taktiky na fetiš a na něco, co nemá žádnou souvislost s dělnickým hnutím.


Žádná strategie není ospravedlněna tím, zda má širokou podporu veřejnosti, či nikoli, ale tím, zda pomáhá rozšířit třídní vědomí, dodává dělnické třídě důvěru v její vlastní sílu a blíží se objektivní nutnosti socialistické revoluce.


Zkrátka, nejsme proti přímým akcím kvůli její formě, ale kvůli její třídní povaze. Jsme pro takové přímé akce, které činí pracující třídu vědomou si svého potenciálu změnit společnost a jsme proti takovým akcím, které jsou naprosto odtržené od dělnické třídy a dokonce jí nepřátelské.


V nedávné době jsme mohli pozorovat některé formy přímých akcí, ke kterým přijímáme naprosto pozitivní postoj. Například rychlá mobilizace k blokování deportačních vozidel v Glasgow, Peckhamu a Hackney byly účinné a inspirativní. Jednalo se o masové akce (vzhledem k místnímu měřítku), které ukázaly potenciální sílu mas.


Musíme být důslední ohledně rozdílu mezi těmito akcemi. Hnutí proti raziím na imigranty jsou nezbytnou formou neposlušnosti a boje místních komunit proti přímým útokům buržoazního státu na utlačované lidi.


To je zásadně odlišné od malé skupiny protestujících, kteří na sebe berou úkol narušit širší společnost bez ohledu na třídy, nebo sabotovat pracující v jejich snaze zajistit si obživu.
Substitucionalismus


I kdyby tyto metody skutečně vedly k dosažení částečných úspěchů - což nevedou - nakonec by měly negativní účinek na vývoj třídního uvědomění. Zpráva pro momentálně politicky neaktivní vrstvy dělnické třídy by zněla: "Nemusíte se starat o organizování se pro přeměnu společnosti, protože my - malá skupina oddaných jedinců - to můžeme udělat za vás."


To, co činí přímou akci stávky progresivní, není fakt, že se zastavuje výroba. Je to skutečnost, že vrstvy dělnické třídy - jediné třídy schopné svrhnout kapitalismus - se kolektivně organizují a samy se rozhodnou zastavit výrobu. Tím si uvědomují své postavení ve společnosti a též i způsob, jak ho lze využít k její přeměně.


Právě skrze boj, stávky a masové mobilizace se dělnická třída transformuje a rozvíjí své uvědomění. Takové vědomí a formy organizace nemohou nikdy být vytvořeny akcemi, které jsou prováděny víceméně náhodně, z prostředí malooburžoazních aktivistických skupin.


To byla pointa, kterou Trockij zdůraznil ve vztahu k metodám individuálního terorizmu různých malooburžoazních skupin koncem 19. a začátkem 20. století v Rusku, které mají mnoho podobností s dnešními formami přímé akce:


"V našich očích je individuální teror nepřípustný právě protože snižuje úlohu mas v jejich vlastním vědomí, smiřuje je s jejich bezmocností a obrací jejich oči a naděje směrem k velkému mstiteli a osvoboditeli, který jednoho přijde a vykoná své poslání. Anarchističtí hlasatelé „propagandy činu“ mohou argumentovat jak chtějí o povznášejícím a stimulačním účinku teroristických útoků na masy. Teoretické úvahy a politická zkušenost dokazují opak. Čím “účinnější” teroristické útoky jsou, čím větší je jejich dopad, tím více snižují zájem mas na sebeorganizaci a sebevzdělávání. Avšak dým zmatku se rozptýlí, panika zmizí, objeví se následník zavražděného ministra, život se opět vrátí do vyježděných kolejí, kola kapitalistického vykořisťování se točí dál jako předtím. Pouze policejní represe je daleko krutější a tvrdší. A jako důsledek namísto roznícených nadějí a uměle vytvořeného vzrušení přijde rozčarování a apatie. (Trockij, Proč marxisté odmítají individuální terorismus, 1911)Pokud nahradíme "individuální teror" slovním spojením "malé přímé akce", pak logika Trockého argumentu dokonale platí i pro ty skupiny dnes, které se podobně snaží nahradit trpělivou práci získávání mas pro revoluční program výlevy malých skupin aktivistů.Socialistická revoluce


Prioritou, kterou si Animal Rebellion vytyčuje, je ochrana životního prostředí. Jedná se o úkol, který vyžaduje revoluční řešení. Jejich hlavním zaměřením je však rostlinná strava.


Plně souhlasíme s tím, že boj proti změně klimatu je naléhavou prioritou. Je proto zásadní, abychom neplýtvali drahocenným časem metodami, které nepřinesou výsledky.


Animal Rebellion předkládá své požadavky jako reformy, které může naše kapitalistická vláda provést, aby nám zajistila čas. Nedělejme si však iluze: přechod k budoucnosti založené na rostlinné stravě nemůže proběhnout v rámci stávajícího systému. A tak nám nemůže zajistit čas. Idea, že lze revolučně změnit celý zemědělský systém v zemi pouze prostřednictvím vládních reforem, je jednoduše utopická.


Většina ekonomiky a půdy je samozřejmě v rukou soukromých vlastníků. Proto může fungovat pouze na základě logiky zisku.


"...celý duch kapitalistické produkce, která je zaměřena na nejokamžitější peněžní zisky, stojí v rozporu s zemědělstvím, které se musí zabývat celou škálou trvalých podmínek života požadovaných řetězcem lidských generací." (Marx, Kapitál, třetí svazek, 1894)

Odkazujíce se na zprávu z roku 2019 z Harvardovy univerzity, tvrdí Animal Rebellion, že zcela rostlinný systém stravy by stačil k tomu, aby Spojené království dosáhlo "záporné uhlíkové stopy", tj. aby britská ekonomika úplně přestala znečišťovat ovzduší.


Bohužel to není pravda. Neodráží to rozsah nezbytného úkolu. Zpráva, na kterou se odvolávají, také dospěla k závěru, že:


"Naše scénáře č. 1 a č. 2 rozšiřují povolený rozpočet CO2 pro 1,5°C o 103 % resp. 75 % až do roku 2050. Naše scénáře nejsou náhradou za silná a rychlá snížení skleníkových plynů v krátkodobém horizontu a měly by být zvažovány společně s dalšími opatřeními, která přispějí k dosažení emisí v souladu s pařížskými cíli." (H Harwatt, M N Hayek, Harvard, 2019)

Zásobování potravinami ve Spojeném království nelze oddělit od širší - globální - ekonomiky. Je zapotřebí hloubkové zelené transformace ve všech odvětvích na mezinárodní úrovni. A tato odvětví musí produkovat v souladu s racionálním plánem, který umožňuje zalesňování, obnovu mokřadů, střídání plodin na polích atd.


Vidíme zde přesně, že pouze socialismus - světové plánování průmyslu a využívání půdy, které je propojené s zemědělstvím - může dosáhnout tohoto cíle.Otázka vedení


Boj za udržitelný způsob výroby je nedílně spjat s bojem za socialismus. Souhlasíme s Animal Rebellion, že nemáme příliš času. Ale na rozdíl od Animal Rebellion nevidíme boj za socialismus jako něco ze vzdálené budoucnosti. Protiklady světového kapitalismu se nyní dostávají na povrch více než kdy jindy a přinášejí sociální, ekonomické a politické krize. A dělnická třída již vstupuje do boje.


Role dělnické třídy ve výrobě jí dává moc transformovat společnost a zavést demokratické plánování výroby přímo u zdroje. Ale k tomu potřebuje mít moc, vybavenou socialistickým programem. Jinými slovy - Potřebujeme revoluci.


Už dnes existuje ve společnosti hněv vůči establishmentu, chudoba, nejistota a obecný pocit, že systém nefunguje. Inflace rychle snižuje životní standardy a nutí miliony lidí k akci. Podmínky se všude připravují na sociální explozi. Bohužel vedení dělnické třídy – odborové organizace a politické strany - je pozadu za událostmi.


To, co chybí nejsou další teatrálnosti zaměřené na "zvýšení povědomí", nebo prosby vůči naší kapitalistické vládě, aby "udělala správnou věc". Místo toho potřebujeme revoluční vedení na všech úrovních dělnické třídy, které dokáže navázat kontakt s již existující touhou po změně mezi masami, a nabídnout jasnou cestu vpřed. To se samo neobjeví. Musí být vybudováno.
V příštích letech dělnická třída dostane mnoho příležitostí k převzetí moci, díky krizi kapitalismu. Tyto příležitosti si nemůžeme dovolit promarnit.


Vyzvat dělnickou třídu a radikální mládež, aby se přidali ke skupinám bez jasné třídní identity, bez spojení se svou rolí ve výrobě a bez jasného politického programu, znamená vyzývat je ke zdržování vývoje třídního uvědomění a oddalování boje za socialismus – což je jediné skutečné řešení daného problému.

Pro kteréhokoli aktivistu, který se vážně chce postavit proti vykořisťování a ničení planety, je povinností připravit se na působení v revolučním hnutí - jehož úspěch bude záviset na boji za revoluční teorii a na budování revolučního vedení.


----------------------------------


Animal Rebellion – Přímá akce za sociální změnu

Odpověď od Animal Rebellion


Animal Rebellion je masové hnutí, užívající nenásilnou občanskou neposlušnost k dosažení spravedlivého, obnovitelného systému obživy.


Naše skupina vznikla v druhé polovině roku 2019 po úspěchu Extincion Rebellion (XR) na jaře tohoto roku. XR požadovali po vládě, aby „řekla pravdu“ a oficiálně vyhlásila stav klimatické nouze. Avšak oni sami neříkají celou pravdu.


Je pravda, že každoroční produkce miliard živočišných produktů je jedena z hlavních příčin klimatických a ekologických katastrof. Navzdory tomu většina ostatních environmentálních hnutí se k tomuto faktu nevyjádřilo. Možná je to kvůli tomu, že „slovo na V“ je stále kontroverzním tématem, i když je obecně uznáváno, že přechod na vegetariánskou dietu je jedna z nejlepších akcí, kterou jednotlivec může snížit svůj dopad na přírodu.


A tak se Animal Rebellion, v říjnu 2019, přidalo k „Impossible Rebellion“ abychom objasnili tuto problematiku a abychom se dovolávali celospolečenské změny z živočišné na rostlinou stravu. Od té doby pokračujeme v obhajobě naší planety a VŠECH, se kterými ji sdílíme, ať se jedná o lidi, či nikoliv.Proč živočišnou stravu


Každoročně pobíjíme miliardy živočichů kvůli potravě. Na produkci živočišného proteinu potřebujeme více než 80% zemědělské půdy. Přesto, pouze 18% kalorií je světově zkonzumováno. Tento neefektivní, hodnotu vykořisťující systém aktivně ubližuje všem bytostem a přispívá k ekologické krizi.


Stejně problematické je, že tento systém přispívá k významnému omezení sociální spravedlnosti. Půda je přivlastňována k produkci monokulturních plodin, které slouží ke krmení zvířat na jatkách, jejichž maso je pak používáno k (pře)krmení těch, kteří žijí ve zbohatlých částech světa. Klasickým příkladem je kácení amazonských pralesů v Jižní Americe pro chov dobytka a produkci sóji na krmivo. Toto nerovnoměrné rozdělení není ospravedlnitelné, zatímco lidé po celém světě stále trpí hladem.


Tato situace se bude zhoršovat s přibývajícími dopady změny klimatu, které jsou podporovány průmyslovým chovem, a které zvyšují výskyt extrémních podnebných jevů, sucha a hromadného vadnutí plodin. Tyto klimatické katastrofy nejvíce postihují ty, kteří nejméně přispívají k problému.


Na druhou stranu přechod na rostlinnou výživu by nám pomohl předejít těmto katastrofám. Navíc by nám umožnil vyprodukovat jídlo pro 10 miliard lidí - předpokládanou populaci do roku 2050 - a zároveň by uvolnil 76 % stávající zemědělské půdy, což odpovídá rozloze plochy celých Spojených států, Číny, Evropské unie a Austrálie dohromady.


Proto Animal Rebellion používá řešení zaměřené na poselství, a upozorňuje na rostoucí vědecký konsensus: že přechod na rostlinnou výživu a přirozené obnovení uvolněné půdy a vodních toků, spolu s programem snižování uhlíku a obnovy přírody, je KLÍČOVÝM řešením našich klimatických a ekologických krizí.Taktiky


Pro dosažení těchto cílů míříme naše klíčové požadavky na vládní orgány odpovědné za systém dotací, který přesměrovává miliardy liber daňových poplatníků do destruktivních průmyslů živočišného chovu a rybolovu.

Stručně řečeno, otevřeně se stavíme do občanského odporu proti systému, který nás zabíjí.


Naše taktiky nenásilné přímé akce jsou různé. Od vizuálně provokativních triků, okupace objektů až po masivně rušivé blokády zemědělské a rybářské infrastruktury. Příklady předchozích akcí zahrnují obsazení trhu s masem ve Smithfields v roce 2019, blokády zařízení McDonald's v roce 2021, šplhání na kanceláře DEFRA za účelem pověšení transparentu s nápisem "Plant-Based Future" před konferencí COP26 a opakované narušování distribučních center pro mléčné produkty na podzim tohoto roku.


Dlouhá historie sociálních hnutí ukazuje, že tento styl akce přináší výsledky. Takto dosáhlo hnutí za občanská práva legislativních změn v Americe, hnutí za Indickou nezávislost zajistilo svou svobodu a sufražetky zajistili volební práva žen v Británii.

S těmito taktikami doufáme, že nejen donutíme vládu ke změně, ale také změníme veřejnou diskusi o klimatické a ekologické krizi, krizi ohledně zvířat a potřebě lidí se postavit do otevřeného odporu proti systému, který nás zabíjí.Solidarita a třídní boj


Otevřeně podnikáme tyto akce v solidaritě s těmi lidmi, kteří jsou uvězněni v tomto nespravedlivém systému. Zejména ti, kteří pracují na farmách a na jatkách, trpí v hrozných pracovních podmínkách, stresem a finanční nejistotou. Míra sebevražd mezi mlékaři jsou například o 50% vyšší, než je průměr. Navíc mnozí z těch, kteří pracují na farmách a na jatkách, jsou zranitelnými členy společnosti, nebo dokonce migranty, kteří nemohou najít vhodnou práci jinde.


Když jsme v září tohoto roku zablokovali mlékárenskou infrastrukturu, tak jsme měli tým zaměřený na dialog s farmáři, který navštěvoval aukční trhy a zemědělské konference, aby docílil zásadních rozhovorů a hledal společnou řeč s těmi, kteří by nejvíce nesouhlasili s našimi požadavky. Mezitím naše akce "rozlévání mléka" v supermarketech - kdy jsme brali mléko z regálů v luxusních obchodech jako Fortnum & Mason a Harrods a rozlévali ho po podlaze - byly inspirovány akcemi farmářů protestujících proti ceně mléka v roce 2015.


Skutečně podporujeme všechny ty, kdo se angažují v jakékoli formě pozitivního občanského odporu. To zahrnuje stávky, které provádí stále více odborů po celém Spojeném království. Klimatické a ekologické krize mají svůj původ ve stejném systému, který je zodpovědný za utlačování lidí i zvířat. Tyto problémy jsou propojeny a neměly by být řešeny izolovaně od sebe. Postavit se těmto výzvám však není lehký úkol.


Článek od Socialist Appeal minulý měsíc naznačoval, že akce Animal Rebellion a dalších jsou marné v systému založeném na principech kapitalismu. I když toto prohlášení je do určité míry pravdivé, realita naší klimatické a ekologické krize znamená, že to, co uděláme - nebo neuděláme - v příštích 2-3 letech, rozhodne, zda budeme mít nějakou budoucnost.


Bohužel nemáme moc času, takže podnikáme tyto nenásilné přímé akce s vědomím, že přechod k rostlinné budoucnosti - i v rámci stávajícího systému - by nám získal cenný čas k postupnému odloučení od fosilních paliv a řešení dalších aspektů těchto krizí. Děláme to stejně jako odbory, které se snaží v rámci systému prosazovat lepší pracovní podmínky a spravedlivé mzdy. Děláme to s nadějí, že uvidíme více lidí přistupovat k masovým akcím za dosažení revolučních cílů. Ale také uznáváme, že neexistuje jediné univerzální řešení pro mnohé další výzvy, kterým čelíme. Proto vítáme pluralitu přístupů a rozmanitost jedinců, kteří každý den bojují proti útlaku.


Možná jednoho dne společně uvidíme radikální transformaci společnosti, ale do té doby bude Animal Rebellion nadále odolávat systému, který nás zabíjí stejným způsobem, jakým nesčetné kvanta zvířat odolávají své persekuci každý den na farmách a na jatkách.


Do té doby budeme pokračovat v apelaci na naši vládu, aby podpořila zemědělce v přechodu na rostlinou budoucnost, a v naší pozitivní vizi prosperující krajiny.


Původně vydáno na portálu socialist.net Joem Russellem 2. prosince

Přeloženo D. Volfem

180 zobrazení

Comments


bottom of page