top of page
Vyhledat

Co je socialismus? – James P. Cannon

Pár slov na úvod

Rádi bychom Vám představili článek ze 30. let od amerického marxisty Jamese P. Cannona, který v tomto krátkém článku pojednává a skutečné povaze socialismu. Důvodem proč vůbec uveřejnit tento článek, který se navíc vztahuje na tehdejší hnutí v USA je ten, že i 25 let po pádu stalinismu jsme svědky toho, jak je pojem socialismus komolen a přepracováván, to vše jen proto, aby mohl lépe sloužit určitým malým skupinám lidí a tedy popíral svou podstatu – být svobodou pro většinu.Co je socialismus?

Doktrína socialismu v jedné zemi byla platformou pro revizionistickou válku proti marxismu už od svého uveřejnění v roce 1924. Koncepce socialismu v jedné zemi je tak daleko od definice socialismu v podání původních učenců marxismu, že její obhájci museli udělat naprosto nový výklad socialismu, který se přímo vysmívá do očí revolučním bojům, aby dosáhli svých falzifikátorských cílů. Stalinův známý výrok, že ruští dělníci již dosáhli devíti desetin socialismu za NEPu* je ohavným příkladem toho, jak je tato idea zdegenerovaná. A nyní narážíme na stejný „socialismus“ i v americkém stalinistickém tisku.


Daily Worker z 16. května vyzývá k „vytvoření socialistické společnosti pod vedením dělnicko-rolnické vlády.“ Když už se tento udivující slogan objevuje na předních stránkách, není od věci se zeptat těchto lidí, co pro ně slovo „socialismus“ znamená. Pokud není Manifest již naprosto neaktuální, tak socialismus (podle Engelse) znamená: Zmizení politického státu, který je myslitelný pouze jako třídní nástroj. „Organizovaná moc jedné třídy, na utlačování třídy jiné.“ Jak pak můžeme vůbec mluvit o nějaké „dělnicko-rolnické vládě“ v socialistické společnosti? Takováto idea může vybudovat vzájemné přátelské vztahy s reformistickými obhájci státního socialismu, ale nemá naprosto nic společného s marxismem.


Toto může být vysvětleno tím, že pisatel nemínil socialismus, ale přechodné období vedoucí k němu. Ale socialismus a diktatura proletariátu jsou naprosto odlišné sociální řády, které nesmí nikdo, kdo těmto pojmům a marxismu rozumí zaměňovat. Stát pracujících je pouze vývojovým stupněm na dlouhé cestě k socialismu. *část textu chybí*


Aby toto zmatení zmátli ještě více, příznačně pro stalinistický revizionismus, volá pisatel po „socialismu, vedeném dělnicko-rolnickou vládou!“ Ale socialismus, opětovně podle Marxe a Engelse, zruší rozdíly mezi městem a venkovem. Zemědělství bude vykonáváno kooperací společenské práce. Maloburžoazní základ zemědělství bude společně s rolnictvem** – jako třídou zrušen, což je nutný požadavek ještě předtím, než dosáhneme socialismu. Jak tedy můžeme mít socialistickou společnost pod vedením dělnicko-rolnickévlády?


V marxistické literatuře nikde takové slovní spojení nenajdete, náleží pouze do Stalinovy školy falzifikace.


Poznámky: * NEP – Nová ekonomická politika. Politika zastávaná po občanské válce v SSSR, jež nahradila válečný komunismus, je založená na částečných ústupcích soukromému podnikání a soukromému vlastnictví výrobních prostředků.

** Cannon zde nemyslí fyzickou likvidaci farmářů, jak často říkají antikomunisté, ale jejich asimilaci do nové společnosti, kde již jejich sociální postavení, jakožto maloburžoazních farmářů nebude mít opodstatnění a tedy zanikne.

35 zobrazení

Commentaires


bottom of page