top of page
Vyhledat

V.I.Lenin o podmínkách pro přijímání nových členů do stranyDopisy V.M.Molotovovi


1.) Soudruhu Molotovovi


Prosím, abyste předložil plenárnímu zasedání ÚV tento můj návrh:


Pokládám za krajně důležité prodloužit kandidátskou lhůtu pro přijetí nových členů do strany. Zinověv stanoví kandidátskou lhůtu pro dělníky půl roku a pro ostatní jeden rok. Navrhuji nechat půl roku jen pro dělníky, kteří nejméně 10 let skutečně pracovali jako dělníci ve velkých průmyslových podnicích. Pro ostatní dělníky stanovit jeden a půl roku. Pro rolníky a rudoarmejce stanovit 2 roky a pro všechny ostatní 3 roky. Zvláštní výjimky se připouštějí na základě společného svolení ústředního výboru a ústřední kontrolní komise.


Považuji za krajně nebezpečné ponechat beze změny krátké lhůty, navrhované Zinověvem. Je nesporné, že u nás jsou stále pokládáni za dělníky lidé, kteří neprošli sebemenší opravdovou školou, nepracovali ve velkoprůmyslu. Velmi často bývají k dělníkům připočítáváni typičtí maloburžoové, kteří se náhodou a na velmi krátkou dobu stali dělníky. Všichni chytří bělogvardějci zcela určitě počítají s tím, že proletářský ráz naší strany ji prý ve skutečnosti nikterak nechrání před možnou, a to brzkou převahou malovlastnických živlů. Při nepřesnosti a nesystematičnosti práce, která u nás panuje, budou krátké kandidátské lhůty ve skutečnosti znamenat naprostý nedostatek každé vážné prověrky, jsou-li kandidáti opravdu alespoň trochu vyzkoušenými komunisty. Máme-li ve straně 300 000 až 400 000 členů, je i tento počet příliš velký, neboť všechna fakta rozhodně poukazují na nedostatečnou úroveň nynějších členů strany. Proto velmi důrazně trvám na tom, aby nutně byla prodloužena kandidátská lhůta a uloženo organizačnímu byru, aby vypracovalo a přísně dodržovalo pravidla, která by z kandidátské lhůty udělala opravdu velmi vážnou zkušební dobu, a ne prázdnou formalitu.

Mám za to, že je třeba tuto otázku na sjezdu zvlášť důkladně projednat.


Lenin

24.III.1922


2.) Soudruhu Molotovovi


Se žádostí dát přečíst všem členům ÚV, než se začne na sjezdu jednat o podmínkách pro přijímání nových členů do strany


Přečetl jsem usnesení z plenárního zasedání 25. března o kandidátských lhůtách pro vstup nových členů do strany a chtěl bych na sjezdu vznést námitky proti tomuto usnesení. Ale obávám se, že nebudu moci na sjezdu vystoupit, a proto prosím, abyste si přečetli tyto moje připomínky.


Je nesporné, že naše strana podle většiny svého členstva není nyní dost proletářská. Myslím, že to nikdo nemůže popřít a pouhé nahlédnutí do statistiky toto tvrzení dosvědčí. Od války se stalo složení továrních dělníků v Rusku mnohem méně proletářským než dříve, neboť za války šli pracovat do továren ti, kdo se chtěli vyhnout vojenské službě. To je všeobecně známý fakt. Na druhé straně je stejně nesporné, že naše strana je nyní celkově v průměru méně politicky vyspělá (přihlížíme-li k úrovni obrovské většiny členů strany), než by bylo třeba pro opravdu proletářské vedení v takové obtížné situaci, zejména za drtivé převahy rolnictva, které se rychle probouzí k samostatné třídní politice. Dále je třeba uvážit, že dnes je nesmírně lákavé vstupovat do vládní strany. Stačí si vzpomenout na všechny literární výplody „směnověchovců“, abychom se přesvědčili, jak se veřejnost, všemu proletářskému vzdálená, dává teď unášet politickými úspěchy bolševiků. Přinese-li nám janovská konference nový politický úspěch, pak nával maloburžoazních, a všemu proletářskému přímo nepřátelských živlů do strany nesmírně vzroste. Půlroční kandidátská lhůta pro dělníky není v žádném případě s to zastavit tento nával, neboť není nic snazšího než hrát komedii po tak krátkou kandidátskou lhůtu, tím spíše, že velmi mnohým inteligentským a polointeligentským živlům nedělá v našich poměrech vůbec žádné potíže, aby se staly dělníky. Z toho všeho vyvozuji – což je v mých očích utvrzeno ještě tím, že bělogvardějci zcela vědomě počítají s neproletářským členstvem naší strany-, že musíme značně prodloužit kandidátské lhůty, a jestliže ponecháme 6 měsíců pro dělníky, je naprosto nutné, nechceme-li klamat sebe i jiné, stanovit pojem „dělník“ tak, aby se jím rozuměli jedině ti, kdo si opravdu svým životním postavením osvojili proletářskou psychologii. A to není možné, nepracují-li dlouhá léta v továrně, ne z nějakých postranních úmyslů, nýbrž proto, že to vyplývá z podmínek jejich ekonomického a sociálního postavení.


Nezavíráme-li oči před skutečností, musíme přiznat, že dnes se proletářská politika strany neurčuje složením strany, nýbrž obrovskou, bezmeznou autoritou oné velmi tenké vrstvy, kterou lze nazvat starou gardou strany. Postačí nevelký vnitřní boj v této vrstvě a její autorita bude, ne-li podlomena, tedy v každém případě tak zeslabena, že rozhodování nebude již záviset na ní.

Proto je nutno:


1. Prodloužit všechny kandidátské lhůty


2. Zvlášť podrobně stanovit, v čem má záležet skutečné absolvování kandidátské lhůty, jaké mají být konkrétní a praktické podmínky prověrky toho, že kandidátská lhůta skutečné probíhá a že nezůstala prázdnou formalitou


3. V těch orgánech, které rozhodují o přijetí nových členů do strany, musí být dosaženo kvalifikované většiny


4. Je nutno učinit přijetí nových členů závislým nejen na schválení gubernských výborů, nýbrž i kontrolních komisí


5. Je třeba vypracovat ještě nějaká opatření, aby se strana snáz zbavila těch členů, kteří nejsou vůbec komunisty provádějícími zcela uvědoměle proletářskou politiku


Nenavrhuji novou generální čistku ve straně, neboť mám za to, že je to nyní prakticky neuskutečnitelné, ale je nutno najít nějaké prostředky k faktickému vyčištění strany, tj. k snížení počtu členstva, a budeme-li o tom přemýšlet, jsem přesvědčen, že můžeme najít řadu vhodných opatření.


Jestliže je to možné, prosil bych členy ústředního výboru, kteří si přečetli tento přípis, aby mi sdělili svůj názor třebas jen stručným telefonogramem na adresu některé sekretářky Rady lidových komisařů.


Lenin

26.III.1922


Nadiktováno telefonicky

Poprvé otištěno v prosinci 1925

Podle Spisů V.I.Lenina, sv.33, 4. rus. vyd., str. 226-230. čes. vyd. 1955, str. 251-255

133 zobrazení

Comments


bottom of page