top of page
Vyhledat

Stanovy Zväzu Komunistov

Aktualizováno: 26. 2. 2023

Proletári všetkých krajín, spojte sa!ODDIEL I- ZVÄZ

Čl. 1. Cieľom Zväzu je zvrhnutie buržoázie, panstvo proletariátu, odstránenie starej, buržoáznej spoločnosti založenej na triednych protikladoch a založenie novej spoločnosti bez tried a bez súkromného vlastníctva.


Čl. 2. Podmienky členstva sú:

 • spôsob života a činnosť zodpovedajúce tomuto cieľu;

 • revolučná energia a horlivosť v propagande;

 • hlásanie sa ku komunizmu;

 • nezapojenie sa do nijakej protikomunistickej politickej alebo nacionálnej organizácie a povinnosť oznámiť svoje členstvo v akejkoľvek organizácii nadriadenému zväzovému orgánu;

 • podriaďovanie sa uzneseniam Zväzu;

 • mlčanlivosť o všetkých záležitostiach Zväzu;

 • jednomyseľné prijatie do jednej z obcí.


Čl. 3. Všetci členovia sú si rovní, sú bratia, a preto sú si povinní v každej situácii vzájomne pomáhať.


Čl. 4. Členovia používajú zväzové krycie mená.


Čl. 5. Zväz je organizovaný do obcí, okresov, riadiacich okresov, ústredného výboru a kongresov.


ODDIEL II-OBEC

Čl. 6. Obec má najmenej troch a najviac dvadsiatich členov.


Čl. 7. Každá obec volí predsedu a jeho zástupca má na starosti pokladnicu a zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti.


Čl. 8. Nových členov prijíma predseda obce a ten, kto nového člena odporúčal, s predchádzajúcim súhlasom obce.


Čl. 9. Jednotlivé obce sa navzájom nepoznajú a nekorešpondujú si.


Čl. 10. Obce používajú označenia na svoje odlíšenie.


Čl. 11. Každý člen pri zmene bydliska musí o tom vopred upovedomiť svojho predsedu.


ODDIEL III-OKRES


Čl. 12. Okres zahrňuje najmenej dve a najviac desať obcí. Čl. 13. Predsedovia a zástupcovi predsedov obcí tvoria okresný výbor. Ten si zo svojich členov volí predsedu. Okresný výbor korešponduje so svojimi obcami a riadiacim okresom.


Čl. 14. Okresný výbor je orgánom výkonnej moci pre všetky obec okresu.


Čl. 15. Samostatne jestvujúce obce sa musia buď včleniť do už jestvujúceho okresu alebo s inými jednotlivými obcami utvoriť nový okres.


ODDIEL IV-RIADIACI OKRES


Čl. 16. Jednotlivé okresy krajiny alebo provincie podliehajú jednému riadiacemu okresu.


Čl. 17. Okresy Zväzu rozdeľuje do provincií a vymenúva riadiace okresy kongres na návrh ústredného výboru.


Čl. 18. Riadiaci okres je orgánom výkonnej moci pre všetky okresy príslušnej

provincie. Udržiava písomný styk s týmito okresmi a s ústredným výborom.


Čl. 19. Novovznikajúce okresy sa pripájajú k najbližšiemu riadiacemu okresu.


Čl. 20. Riadiace okresy dočasne skladajú účty ústrednému výboru a v konečnej inštancii kongresu.


ODDIEL V-ÚSTREDNÝ VÝBOR


Čl. 21. Ústredný výbor je orgán výkonnej moci celého Zväzu a ako taký je povinný skladať účty kongresu.


Čl. 22. Ústredný výbor má najmenej päť členov a volí ho okresný výbor miesta, kde kongres stanovil ústrednému výboru sídlo.


Čl. 23. Ústredný výbor udržiava písomný styk s riadiacimi okresmi. Každé tri mesiace podáva správu o situácii celého Zväzu.


ODDIEL VI-SPOLOČNÉ USTANOVENIA


Čl. 24. Obce a okresné výbory, ako aj ústredný výbor sa schádzajú najmenej raz za štrnásť dní.


Čl. 25. Členovia okresných výborov a ústredného výboru sa volia na jeden rok, môžu byť znovuzvolení a voliči ich môžu kedykoľvek odvolať.


Čl. 26. Voľby sa konajú v septembri.


Čl. 27. Okresné výbory sú povinné usmerňovať diskusie v obciach v súlade s cieľmi Zväzu.


Ak ústredný výbor pokladá diskusiu o určitých otázkach za všeobecne a bezprostredne prospešnú, môže ich dať prediskutovať celému Zväzu.


Čl. 28. Jednotliví členovia Zväzu si píšu so svojím okresným výborom aspoň raz za tri mesiace, jednotlivé obce aspoň raz mesačne.


Každý okres musí aspoň raz za dva mesiace podávať správu o svojom okrese riadiacemu okresu, každý riadiaci okres aspoň raz za tri mesiace ústrednému výboru o svojej oblasti.


Čl. 29. Každý orgán Zväzu je povinný v rámci stanov podľa svojej kompetencie urobiť potrebné urobiť potrebné opatrenia na zaručenie bezpečnosti a zlepšenie činnosti Zväzu a okamžite o tom informovať vyšší orgán.


ODDIEL VII-KONGRES


Čl. 30. Kongres je zákonodarnou mocou celého Zväzu. Všetky návrhy na zmeny v stanovách sa posielajú prostredníctvom riadiacich okresov ústrednému výboru, ktorý ich predkladá kongresu.


Čl. 31. Každý okres vysiela svojho delegáta.


Čl. 32. Každý jednotlivý okres do tridsať členov vysiela jedného delegáta, do šesťdesiat členov – dvoch, do deväťdesiat . troch atď. Okresy sa môžu dať zastupovať členmi Zväzu, ktorí nepatria do ich obvodu.


V tom prípade musia však svojmu delegátovi poslať splnomocnenie s podrobnými inštrukciami.


Čl. 33. Kongres sa schádza každoročne v auguste. V naliehavých prípadoch zvolá ústredný výbor mimoriadny kongres.


Čl. 34. Kongres vždy určí miesto, kde sa zíde najbližší kongres.


Čl. 35. Ústredný výbor má na kongrese svojho zástupcu, nemá však rozhodujúci hlas.


Čl. 36. Kongres po každom zasadaní vydá okrem obežníka v mene strany aj manifest.

ODDIEL VIII-PRIESTUPKY PROTI ZVÄZU


Čl. 37. Kto poruší podmienky členstva (čl. 2), bude podľa okolností zbavený členstva vo Zväze alebo vylúčený.


Vylúčeného člena nemožno znova prijať.


Čl. 38. O vylúčení rozhoduje len kongres.


Čl. 39. Jednotlivých členov môže zbaviť členstva okres alebo samostatná obec, o čom bezodkladne informuje vyšší orgán. Aj o takom prípade rozhoduje v konečnej inštancii kongres.


Čl. 40. O znovuprijatí členov zbavených členstva rozhoduje ústredný výbor na návrh okresu.


Čl. 41. Previnenia proti Zväzu súdi okresný výbor, ktorý zabezpečí aj vykonanie rozsudku.


Čl. 42. Ľudí zbavených členstva a vylúčených, ako aj podozrivých vôbec musí Zväz sledovať a zneškodňovať. Intrigy takýchto ľudí treba ihneď oznámiť príslušnej obci.


ODDIEL IX-PROSTRIEDKY ZVÄZU


Čl. 43. Kongres stanoví pre každú krajinu minimálny príspevok, ktorý musí platiť každý člen.


Čl. 44. Polovica toho príspevku sa odovzdá ústrednému výboru, druhá polovica ostáva v pokladnici okresu alebo obce.


Čl. 45. Fondy ústredného výboru sa použijú:

 • na úhradu výdavkov spojených s korešpondenciou a na administratívu;

 • na vydávanie a rozširovanie propagandistických letákov;

 • na vysielanie emisárov výboru poverených určitými úlohami.

Čl. 46. Fondy miestnych výborov sa použijú:

 • na úhradu výdavkov spojených s korešpondenciou;

 • na vydávanie a rozširovanie propagandistických letákov;

 • na vysielanie príležitostných emisárov.

Čl. 47. Obciam a okresom, ktoré šesť mesiacov neodviedli príspevky ústrednému výboru, ústredný výbor oznámi, že sú zbavené členstva vo Zväze.


Čl. 48. Okresné výbory predkladajú najmenej raz za tri mesiace svojim obciam správy o výdavkoch a príjmoch. Ústredný výbor predkladá kongresu správu o disponovaní zväzovými peniazmi a o stave zväzovej pokladnice. Akékoľvek spreneverenie zväzových peňazí sa čo najprísnejšie trestá.


Čl. 49. Mimoriadne výdavky a výdavky spojené s kongresom sa uhradia mimoriadnymi príspevkami.


ODDIEL X-PRÍJMANIE ČLENOV


Čl. 50. Predseda obce prečíta prijímanému členovi čl. 1 až 49 stanov, vysvetlí mu ich, v krátkom príhovore osobitne zdôrazní povinnosti, ktoré preberá vstupujúci, a potom sa ho spýta: „Chceš vstúpiť do tohto Zväzu ?“. Ak odpovie „Áno!“, predseda ho zaviaže čestným slovom, že bude plniť povinnosti člena Zväzu, vyhlás ho za člena Zväzu a uvedie ho na najbližšej schôdzi do obce.


Londýn 8. decembra 1847

V mene druhého kongresu konaného v jeseni roku 1847.


Tajomník Predseda

podpísaný: Engels podpísaný: Karol Schrapper

K. Marx – F. Engels, Spisy, zv. 4,

nem. vyd., str. 596 - 601


Do elektronickej formy spracoval: Martin Frankel

110 zobrazení

Commentaires


bottom of page