top of page
Vyhledat

Maďarsko a krize v KS – Ted Grant


Soudruzi v komunistické straně,podpořili jste KS, jakožto bojovnici proti kapitalismu-imperialismu. Protože byla schopna zrealizovat socialismus, nový společenský systém, který ukončí třídní společnost, vykořisťování člověka člověkem a národa národem.


Věřili jste, že KS a její současné vedení reprezentuje program, teorii a ideje Marxe a Lenina.


Události však zasadily mocnou ránu těmto iluzím. Komunistická strana a Kominterna byly založeny, aby vykonávaly program, kvůli kterému povstali ruští dělníci v roce 1917. Ale revoluce v Rusku zdegenerovala. Moc byla uchopena Stalinovou byrokratickou klikou. Vše, co zbylo z výdobytků revoluce – je pouhý základ: svržení kapitalismu, státní vlastnictví výrobních prostředků a jejich rozvíjení na základě ekonomického plánování.


Ale moc byla vyrvána z rukou dělníků a rolníků a byla vložena do rukou byrokracie – milionů úředníků, důstojníků, vedoucích, stranických a státních funkcionářů.


Vaše vedení uznalo zločiny Stalina, kvůli Chruščevovu výstupu na 20. sjezdu KSSS. Chybějící demokratičnost, útlak neruských obyvatel, exil pro miliony na Sibiři, protidělnický teror, diktatura kliky, které stojí za zády celý aparát tajné policie.


Tato definice platila a stále platí v Rusku, ale nejen tam. Východoevropské režimy též podvádí masy a zaprodávají se zájmům ruské byrokracie.


Vaše vedení tvrdí, že jsou to chyby a omyly jednoho muže. Každému, kdo trochu rozumí marxismu, dojde, že je to naprostý nesmysl. Žádný diktátor nereprezentuje sám sebe, nýbrž zájmy třídy, nebo určité části společnosti. Koho tedy reprezentoval Stalin? Pracující? Samozřejmě, že ne. Reprezentoval zájmy kontrarevoluce, ale kontrarevoluce využívající státní mašinérie pro své vlastní materiální, uzurpátorské a byrokratické zájmy.


I v současnosti vaše vedení tají, že vláda SSSR šlape po Leninovu programu.Leninův program


Lenin shrnul svůj program pro moc pracujících, jakožto počátku dělnického státu – přípravnou fázi pro socialismus, ve čtyřech prostých bodech.


„Založení sovětů, nebo výborů dělníků a rolníků a jiných zástupců obyvatelstva, s demokratickými volbami a právem na okamžitou odvolatelnost zástupců. Nikoliv stálá armáda, ale ozbrojený lid. Žádný úředník by neměl dostávat plat vyšší, než je plat zkušeného dělníka. Postupně budou všechny činnosti vykonávány samotnými dělníky. Každý kuchař by měl být schopen být premiérem. Když bude každý „byrokrat“, nikdo již byrokratem nebude.“

Za Chrušova a stejně tomu bylo i za Stalina, ani jeden z těchto požadavků není splněn. Zákon, který reguloval výši platů úřednictva – byl dávno zrušen. Rozdíl mezi vedoucím a dělníkem je větší, než v mnoha kapitalistických zemích. Rozdíl v platu důstojníka a vojáka je dokonce větší, než v USA! Generálové, důstojníci, úředníci a vedoucí jsou privilegovaná kasta, která je separovaná od širšího lidu. A nejvýše postavení byrokraté žijí životem milionářů a to je stejné za Chruščeva, jako za Stalina.


Co víc, tento stav může být udržován pouze potlačováním demokracie moci pracujících.


Trocký podporoval pětiletý plán

Výdobytky industrializace a pětiletky (kterou původně navrhl Trocký a ze začátku ji oponoval Stalin) demonstrují, že metody socialistického plánování jsou efektivnější, než metody kapitalistické. A to i přes byrokratická pochybení a korupci, což také zbrzdilo rozvoj výrobních prostředků.


Ale aby bylo státní vlastnictví a plánování maximálně efektivní: musí fungovat – co největší participace, kontrola a management ze strany dělníků a rolníků, pouze tak se dají plnit zájmy pracujících a může se připravit přechod k socialismu a následnému odumírání státu.


V Rusku a ruských satelitech nastal opačný proces. V Polsku, Maďarsku a dalších východoevropských zemích ruská byrokracie, za pomoci svých místních nohsledů, utlačuje stejně nevybíravým způsobem místní masy.


Po (více jak) dekádě vláda stalinismu kulminovala při povstání maďarských pracujících. Byl to výjimečný a heroický národní boj, srovnatelný s obdobím Komuny a samotnou revolucí v Rusku. Nyní s vámi vaše vedení hraje stejnou starou hru, vytahuje stalinistické lži a metody, aby vás oklamalo. Včera zavrhlo Tita, Gomulku, Kostova, Rajka a Slánského. Označili je za fašisty a loutky imperialismu a kapitálu. A teprve nedávno byli přinuceni přiznat, že toto jejich jednání bylo „chybné.“ A nyní je to opětovně to samé. Sami užívají kapitalistického tisku, aby odhalili chyby stalinismu a národního útlaku, aby vás oklamali. Samozřejmě, kapitalisté jsou odpovědní za ohavná zvěrstva na pracujících – Suez, Keňa, Kypr a Malajsko.


Ale oni sami jsou imperialisty. Jejich systémové požadavky a prostředky odpovídají obraně jejich vlastních privilegovaných zájmů. Ale socialismus a vláda pracujících požadují diametrálně odlišný přístup, jinak by socialismus nebyl hoden svého jména. Zločiny stalinismu dostávají novou tvář a název v Rusku, Maďarsku a dalších zemích, ale jejich neužitečnost pro pracující je stále stejná. Pořád se jedná o ten samý útlak, byrokracii a teror.


Vaše vedení vám lhalo, nebo jak oni sami říkají „byli sami oklamáni.“ Můžete snad věřit takovým lidem?Proti lžím „Daily Workeru“

Všichni poctiví členové KS by se měli sami sebe zeptat, protože je to jejich třídní povinnost vůči socialismu, zda není jejich vedení (při současných událostech) opětovně „oklamáno.“


Je to prachsprostá lež „Daily Workeru“ a vlády Jánose Kadára, když tvrdí, že celé hnutí v Maďarsku je skrz naskrz reakční a fašistické. Není fašistické o nic víc, než hnutí pracujících v Polsku. Gero a další stalinističtí byrokrati vyprovokovali masivní povstání. Ano, našli se výtržníci a fašisté, jako Joseph Dudasz, které „Daily Worker“ označil za důležité osobnosti hnutí a jejich roli nafukoval, ale tito lidé byli brzy zpacifikováni a nepovedlo se jim dostat do vedení hnutí pracujících. To už však „Daily Worker“ nezmiňuje.


Samozřejmě, jako při každé velké události historie (jako například revoluci v Rusku), měly tyto elementy vliv na celkové hnutí. Ale valná většina povstalců byli pracujících, studenti a dělníci z továren. Všechny maďarské elity byly donuceny bojovat. Maďarští pracující ukázali svou neskutečnou houževnatost při svých bojích proti tak ohromné mašinérii. Dvě generální stávky a dvě povstání, to vše ve třech týdnech! Proč? Aby se obnovil kapitalismus! Taková hanebná lež! „Daily Worker“ z 15. listopadu šíří samé lži zrádců socialismu, před uveřejněním seznamu požadavků od pracujících, chvíli před jejich návratem do práce. Obdobné požadavky „Daily Worker“ otiskl už 27. října, patří mezi ně: požadavek na zřízení dělnické národní gardy, okamžité vyjednání odchodu ruských okupačních vojsk, právo na stávku a svobodné odbory.Požadavky maďarských pracujících:


Dělnické rady všech továren musí ustavit dělnickou správu a radikálně proměnit systém státního centrálního plánování a řízení. Okamžitě zvýšit mzdy o 10-15% , nejvyšší platy pevně zastropovat na 106 měsíčně. Zrušit výrobní normy – kromě továren, kde si je dělníci nebo dělnické rady přejí zachovat. Mzdové a důchodové požadavky. Urychlit výstavbu domů. Se Sovětským svazem a ostatními zeměmi vyjednávat na principu rovnoprávnosti.


Maďarské masy se instinktivně pokusily uskutečnit Leninův program a politické kroky uvedené v seznamu požadavků.


Pokud za těchto okolností někdo tvrdí, že tyto masy chtějí zpátky kapitalismus, jde o sprostou lež zatvrzelých prznitelů socialismu.


„Daily Worker“ ve svém zoufalém úsilí obloudit členy a příznivce KS odkazuje na svržení Maďarské republiky roku 1919. Nezmiňuje už ale, že tato republika měla podporu drtivé většiny mas, a mohla být svržena pouze intervencí cizích vojsk za podpory Británie a Francie.


Vojska nasazená proti nynější revoluci jsou vojska ruská – pravý opak tehdejších událostí. Než se mladá Maďarská republika rad mohla zkonsolidovat, byla v roce 1919 svržena zahraničí intervencí. Jedině cizí intervence mohla vydláždit cestu bělogvardějskému zápasu proti Ruské revoluci. Tentokrát byl ale světový imperialismus bezmocný a nemohl zasáhnout; vítězstvím maďarských pracujících by byl dokonce zděšen.


Za koho mluví Kádár?

Deset let po konsolidaci maďarské revoluce jsme svědky vyústění událostí. Ruská armáda a Kadárova loutková vláda představují stalinistickou kontrarevoluci. Po porážce vlády pracující okamžitě zorganizovali revoluční výbory dělníků, vojáků, studentů, rolníků, ba i právníků – tak silné bylo v Maďarsku revoluční cítění! Tyto revoluční výbory byly sověty –


nebyly tak ovšem nazývány, protože ruský i domácí stalinistický útlak toto slovo příliš pošpinil. Je příznačné, že „Daily Worker“ nezmínil a nevysvětlil ani toto.


„Worker“ si ostatně protiřečí, pokud v případě Maďarska a Polska připouští nutnost zásadní reformy, ale zároveň šíří lži o fašistických a imperialistických agentech.


Vždyť jak by fašističtí a imperialističtí agenti mohli uspět, nebýt oprávněné masové nespokojenosti se stalinským absolutismem? Dokonce i kdyby to celé byla pravda, odpovědnost by nesli byrokraté ruské, maďarské i britské KS, kteří přitakávali zločinům a kryli je. A imperialističtí řezníci se samozřejmě pokoušejí zdiskreditovat myšlenku socialismu poukazováním na zločiny tzv. KS.


Je jistě jasné, že maďarské masy si nepřejí návrat k horthyismu a kapitalismu. Chtějí ale jednou provždy skoncovat s útlakem Maďarska, které v zájmu ruských byrokratů krvácí.


Právě proto požadují zveřejnění přísně tajných obchodních dohod mezi Sovětským svazem a Maďarskem. V Polsku pod tlakem mas proti ruské nadvládě vystoupil a stažení ruských vojsk požadoval dokonce i Gomulka.


Co říká Lenin?

Maďarské masy se instinktivně snaží uplatňovat Leninovy postupy – a to i přesto, že ještě nemají v čele osvědčené a uvědomělé socialistické a komunistické vedení, jehož si situace naléhavě žádá. Lenin varoval před stalinistickými zásahy v Gruzii, které vnímal jako národnostní útlak. Varoval také před důsledky byrokratizace, nerovnosti a svévolných metod vedení. Metody uplatňované ve východní Evropě jsou přitom ještě tisíckrát horší než ty, za které Lenin káral.


Soudruzi z KS! Příchod ruské armády má upevnit stalinistickou kontrarevoluci proti oprávněným požadavkům maďarského lidu. O tom se lze snadno přesvědčit. Proč ruská a maďarská KS nepoužily Leninův slogan na obranu ruské revoluce roku 1917 „Všechnu moc Ústřední radě Revolučních výborů“? Za socialistické Maďarsko pracujících – za plnou demokracii pro všechny proudy, které přijímají státní vlastnictví a plánování; za dělnickou správu průmyslu; za stažení ruských vojsk; za právo maďarského lidu samostatně rozhodovat o svém osudu. Takový – byť poněkud zmatečný – je program maďarských mas. Letáky vydávané pod kutnou ruských okupantů budapešťskými dělníky a intelektuály ukazují tímto směrem. Toto je socialistický, nikoliv kontrarevoluční program.


Maďarská politická revoluce kvůli národnímu útlaku stalinistickými byrokraty nabyla nacionalistické formy. Ale Maďaři – stejně jako pracující jiných zemí – nemohou své problémy vyřešit izolovaně. Maďarské masy se musí obracet na ruskou armádu, na pracující Ruska, východní Evropy, západní Evropy i světa, pokud chtějí uspět.


Místo nacionalismu internacionalismus! Za socialistickou federaci balkánských států – při plné státní autonomii!


Zpět k Leninovi!

Béla Kun

Soudruhu z KS! Zpět k Leninovu programu, zpět k Leninově politice! Vyzýváme tě: upamatuj se na Leninova slova, že člověk by měl svědomitě zkoumat své odpůrce v hnutí pracujících! Čti Leninova a Trockého díla, která tento vývoj předjímala a předem vysvětlila. Titánské události v Rusku, Maďarsku a Polsku, suezská invaze, bouře, které již ohlašují svůj příchod – to vše volá po skutečném socialistickém programu pro Británii. Je nutno nabídnout alternativu reformismu labouristů a neoreformismu vedení KS.


Více než dvacet let byla politika tvých vůdců diktována zahraniční politikou ruských byrokratů. Tito vůdcové stále razí politiku, která není v zájmu pracujících Maďarska, Británie ani Ruska; je – ať už z domácího, nebo mezinárodního hlediska – pouhým odrazem zahraniční politiky ruské byrokracie.


Jediná cesta:

Soudruzi! Čekají nás další otřesy. Včera 20. sjezd, dnes Maďarsko, a zítra…?


Intervence ruských vojsk má zabránit ustavení socialistické demokracie na hranicích Ruska, protože to by pro ruskou byrokracii znamenala začátek konce. Někteří ruští vojáci už dezertovali a přidali se na stranu maďarského lidu. To je znamením budoucnosti! Vpád ruských vojsk maďarským masám zabránil vybudovat socialistickou demokracii, ale až v budoucnu povstanou masy ruské, kdo bude bude bránit ruskou byrokracii? Blíží se veliké události: na Východě vzpoura proti stalinismu, na Západě proti kapitalismu. Pracujícím Ruska a Východu nejúčinněji pomůžeme tím, že povedeme nesmiřitelný boj s kapitalismem a imperialismem Západu a Británie.


Soudruhu z KS! S tímto úkolem nejvíce pomůžeš, pokud jasně pochopíš problémy dělnické třídy a teorii i praxi marxismu a leninismu. Jsme přesvědčeni, že pochopíš, že revoluční zápas mezinárodní i britský může být k vítěznému konci doveden pouze podle Marxova, Leninova a Trockého programu – programu, který tví vůdcové opustili.

22 zobrazení

Comments


bottom of page